fbpx

Farsangi Nyereményjáték

Közeledik a farsang… Ti eldöntöttétek már, hogy milyen jelmezben mentek a farsangra? Képzeljétek, Csini is felpróbált jó sok jelmezt, mire megtalálta a megfelelőt! 

Ha szeretnéd megnyerni a “Csini jelmezbálba készül” című e-könyvet, nincs más teendőd, mint kitölteni az alábbi űrlapot!

Nyereményjáték időtartama: 2023. január 18 – február 12.
Sorsolás: 2023.február 13.
A nyertest e-mailben értesítjük.

A “Rész veszek a nyereményjátékben” kapcsoló megnyomásával elismered, hogy megismerted és elfogadtad az az Adatkezelési tájékoztató tartalmát, és hozzájárulsz, hogy hírleveleket küldjünk Neked újdonságainkról, valamint elfogadod a nyereményjáték szabályzatát:


Vizvári Mesegyár Farsangi Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Vizvári Mesegyár (Vizvári Cecília Orsolya e.v.).
 2. 2.    A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban mindenki részt vehet, aki kitölti a fenti űrlapot.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 1. 3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook, Instagram és TikTok oldalán keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2023. Január 18-tól 2023. Február 12. napjáig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a fenti űrlap kérdéseire válszolnak.

3.4. A nyeremény sorsolására 2023. Február 13-án kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a Facebook oldalán teszi közzé illetve e-mailben is értesíti. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt elektronikus úton kapja meg.

 1. 4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2023. Január 18. 12:00 óra

A Játék zárónapja: 2023. Február 12.  23:59

 1. 5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023. Február 13.  9:00

 1. 6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint: 1 db e-könyv, amelynek címe: Csini jelmezbálba készül.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. 8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából ( hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. Vizvári Ceília Orsolya e.v. (Pécs, 7632 Csorba Győző u.1.  továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Vizvári Mesegyár (Vizvári Cecília Orsolya e.v.) végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (vizvarimesegyar@gmail.com).

 1. 9.       Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. 10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. 11.   Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook illetve Instagram és TikTok elveknek megfelelően használható fel.

A játékot sem a Facebook, sem az Instagram sem a  TikTok nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak, Instagramnak, TikToknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook Instagram, TikTok nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.


Legyen mesés Karácsonyod!

Van már karcsonyi mesétek?
Nem mondod, hogy még nincs…
Akkor töltsd le máris a Biciklis Karácsonyt!

A biciklis történetek ötödik részében karácsony reggelén kirándulni indul Rakoncátlan Bicikli és Makrancos Bringa. A nagy hógolyózás következtében elakadnak, mindenütt hókupacok torlaszolják el az útjukat. Csak egy csodának köszönhetően menekülnek meg, mégis ez lesz életük leges-legszebb karácsonya. Hogyan? Olvassátok el a mesében!


“Jól jegyezzétek meg: a szeretet a legfontosabb a világon. Csak a szeretet van” – csilingelte a hang, amely egyre távolabbról szólt. – “Csak a szeretet van” – csilingelte egyre halkabban. “Csak a szeretet van”… – csilingelte immár alig hallhatóan. Rakoncátlan Bicikli és Makrancos Bringa sokáig álltak még némán, mozdulatlanul, tekintetüket a csillagos égboltra emelve.
Észre sem vették, hogy eltűnt az útjukat eltorlaszoló hókupac. Helyette az út mellett egy csodálatos karácsonyfa állt, alatta két díszes csomaggal. Az égbolton a csillagok között egy angyal rajzolata jelent meg…

Hova küldhetjük a letöltési linket?

A “Küldés” kapcsoló megnyomásával elismered, hogy megismerted és elfogadtad az az Adatkezelési tájékoztató tartalmát, és hozzájárulsz, hogy hírleveleket küldjünk Neked újdonságainkról.Mire jó a meseolvasás?

Egy hosszú, fárasztó nap után bizony nehéz rávennünk magunkat, hogy mesét olvassunk este, lefekvés előtt gyermekünknek. Szeretnénk, ha minél előbb lefeküdne, csend lenne végre és vége lenne a napnak… Csakhogy a gyerek bizony akkor fog minden este csendben, rendben lefeküdni, és akkor lesz “simán” vége a napnak, ha vannak lefekvés előtti rituálék.

Ha ezek a rituálék minden nap ismétlődnek, az azért jó, mert egyrészt biztonságérzetet ad a gyermeknek, ettől nyugodtabb lesz. Másrészt, felkészíti őt arra, hogy ez után nincs kecmec, már csak a puszi van, aztán jön az alvás. A meseolvasásnak persze egyéb pozitív hatásai is vannak:

 • fejleszti az érzelmi intelligenciát
 • bővíti a szókincset
 • edzi a fantáziát (ez azért nagyon fontos, mert a képernyő előtt ülve, mesét nézve ez a terület nem fejlődik, csak meseolvasás közben)
 • erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot
 • alkalmat ad a közös, minőségi idő megélésére
 • a közös olvasmány élmények alapján párbeszédre ad lehetőséget

Mesét olvasni tehát nem csak hogy jó elfoglaltság, hanem rendkívül fontos is a gyermek fejlődése szempontjából.
De az sem mindegy, milyen mesét olvasunk a gyermekünknek. Az olyan mesék, amelyekben cselekmény van ugyan, de nincs mögöttes mondanivaló, értelemszerűen kisebb fejlesztő erővel bírnak. Olyan meséket célszerű olvasni gyermekeinknek, amelyek lelki táplálékot is nyújtanak számukra. Amelyekből megtanulhatják a számunkra is fontos emberi értékeket. Ilyenek lehetnek például a segítőkészség, a jótékonyság, az engedelmesség és az összetartozás. A mesékből a gyermekek megtanulják a helyes viselkedési formákat, a jó és rossz közötti különbséget, a helyes konfliktus kezelési formákat. A jó mese tehát nem csak fejleszt, de lelki táplálékot is ad.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogyan készülnek a meséink, hallgassátok meg a velünk készült rádióinterjút ITT

Mindenkinek mesés estét kívánunk!

Lilla-mesék

Sziasztok!
Lilla vagyok, a Lilla-mesék főhőse.

Ismeritek a körömvirág gyógyhatásait?
Tudjátok, mi mindenre jó a hársfa?
Hamarosan megjelenik a Lilla-mesék első két kötete.

Ezekből a mesékből mindent megtudhattok a gyógynövények gyógyhatásairól!
Az új mesekönyvek 2022 november végétől lesznek rendelhetőek.
Ha szeretnétek elsők között értesülni a mesekönyvek megjelenéséről, iratkozzatok fel hírlevelünkre:


A “Feliratkozás” kapcsoló megnyomásával elismeritek, hogy megismertétek és elfogadtátok az ASZF és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Legyen mesés napotok 🙂

Megjelent az első öt meséskönyvünk, nyomtatásban!

Kemény kötésben, fűzött gerinccel, színes illusztrációkkal, 44 oldal terjedelemben, 19 x 16 cm-es méretben kaphatóak.

HOL?Meséskönyveink már nem csak e-könyv formátumban olvashatóak, mert NYOMTATÁSBAN IS MEGJELENTEK!

Megjelent az első öt meséskönyvünk, nyomtatásban!

Kemény kötésben, fűzött gerinccel, színes illusztrációkkal, 44 oldal terjedelemben, 19 x 16 cm-es méretben kaphatóak.

HOL?Meséskönyveink hamarosan nyomtatásban is megjelennek.

Az alábbi meséskönyvek várható megjelenési ideje:
2021 augusztus vége.
A könyvek kedvezményes áron előrendelhetőek:

 • Bolti ár (2.490 Ft) helyett 30 % kedvezménnyel: 1.743 Ft-ért. Az előrendelés akció a könyv megjelenéséig vehető igénybe.
 • Fizetés a könyv megjelenése után, szállításkor.

A meséskönyvek 19 x 16 cm méretben, kemény kötésben, fűzött gerinccel készülnek, és 44 oldal terjedelműek.

Előrendelés a webshopon keresztül (hamarosan).